Wat is GR-wandelen?
pak mij als je kan

 

GR-paden zijn geen gewone wandelpaden. De meeste andere wandelpaden strekken zich uit over een beperkte afstand en zijn gericht op plaatselijke recreatie.

Wat wij "Grote Route" of Grande Randonnée (GR) noemen, zijn bewegwijzerde wandelpaden over lange afstand. Zij doorkruisen meestal een hele streek of zelfs een land.

Sommige rondwegen blijven binnen een bepaalde regio, waarvan zij zowat alle aspecten aan de wandelaar tonen (bv. de wandelronden van Vlaanderen, GR 5A).

Daarnaast hebben wij ook nog themapaden waarlangs je al wandelend dieper kan ingaan op een cultuurhistorisch gegeven (bv. het Reynaertlandpad) of Streek-GR's die een bepaalde streek grondiger verkennen (bv. de GR Kempen).

In Vlaanderen zijn nu bijna 3000 km GR-paden bewegwijzerd. Al deze paden tonen de wandelaar elke dag een nieuwe, grote verscheidenheid in landschap en streekkarakter.

Ieder wandelt op eigen tempo. Je kunt soms dagen aan één stuk op een GR-pad wandelen. Je kunt echter ook een GR-pad een dagje of een weekend volgen. Alles is mogelijk.

Het ontwerpen, coördineren en onderhouden van het padennetwerk gebeurt door organisaties die door de overheid werden erkend. Zij werken met talrijke vrijwilligers: zonder hun onbaatzuchtige inzet zou de ontwikkeling en het voortbestaan van een dergelijk internationaal netwerk onmogelijk zijn.

GR-paden bestaan onder verschillende namen in de meeste Europese landen. In Nederland heten ze "LAW".

 

Bewegwijzering

Het uniforme bewegwijzeringssysteem

De bewegwijzering bestaat uit een witte en een rode verfstreep, horizontaal boven elkaar. Voor een Streek-GR is het een gele en een rode streep.

Om esthetische redenen is deze bewegwijzering beperkt gehouden. Ze is zoveel mogelijk aangebracht op bestaande steunpunten zoals bomen, palen, afsluitingen enz. Daardoor merkt de wandelaar ze meteen op, maar springt ze niet in het oog bij de leek. Een GR-pad is steeds in beide richtingen bewegwijzerd.

De wit-rode en geel-rode tekens zijn wettelijk gedeponeerd. Deze erkende uniforme bewegwijzering wordt reeds gebruikt op meer dan 80.000 km wandelpaden in West-Europa.

De bewegwijzering ter plaatse heeft altijd voorrang op de wegbeschrijving en op het kaartje in de topogids!

volge de gekozen richting  

Volg de gekozen richting.


aankondiging richtingverandering

 

Dubbel wit-rood teken: aankondiging richtingverandering

van het rechte pad afgeweken?  

Richtingverandering:
linksaf


variante  

Richtingverandering:
rechtsaf

van het rechte pad afgeweken?  

Vind je een wit-rood andreaskruis op je route, dan zit je fout.


variante  


Doorstreepte tekens geven een GR-variante aan.
Dit kan bv. een aanlooproute zijn van een stad naar een GR in de buurt

GR-wandelboom

Kruising van twee of meer GR-paden wordt vaak aangegeven met een GR-wandelboom.

  Bron: www.groteroutepaden.be

                                                                                                Terug